The poetic beat of the XXI century

The Kerouac Festival is an international event that takes place in Spain, in the city of Vigo, since 7 years ago, in the month of october. In New York it is ready to celebrate its third edition, in different spaces of the city in the first week of the month of April.

His inspiration is the Beat Generation and his struggle to bring poetry to the streets and mix it with the other arts, especially music and performance, in a dynamic and modern exhibition of poetic expression.

 

Our objectives in the New York edition are:

1. Poetry as a bridge that unites countries, cities and continents.
The festival brings artists and poets from Spain to the USA. and viceversa, communicating poetic scenes and showing the new artistic currents from one country to another. It’s about establishing an exchange that facilitates the flow of artists and organisms in both directions, favoring the union of the scenes in an action that breaks walls and erases borders.

2. The meeting of the two dominant languages ​​in New York, english and spanish, at its highest level: poetry, in a valorization of spanish as a cultured language in american society. A society that, traditionally, presupposes the spanish as a poor language of the lower class. The festival can show the opposite and help improve the opinion of the spanish language in the USA. We are so proud to bring to NYC the Galician Language too.

3. A vibrant exhibition of the different forms that poetry can adopt: acting, slam, spoken word, contest or experimental; mixing it with music, painting, visuals, performance or theater. A varied sample of contemporary attitude that seeks in poetry an evolution for the other arts, in an attempt to popularize the poetic act, transforming it -if it is not already- into an attractive show suitable for all audiences.

4. Offer a neutral territory where poetic organisms and agents of the different scenes of the city of New York can meet. Ambitioning a poetic movement in the Big Apple, the union of the different schools and poetry currents of the city is required. Historically it has been necessary for an external agent to promote this union. The Kerouac International Festival is postulated to shake the New York poetic scene and contribute to shape the poetic movement of the s. XXI.

 

Our collaborators are:

1. The Bowery Poetry Club. One of the most important poetic institutions in the city, which since 2015 has been sending New York poets to the Spanish edition of the Kerouac Festival. His Bowery theater is one of the venues of the festival in NYC.

2. The Consulate of Spain in New York and Xunta de Galicia (Spain). Institutional support is essential to establish the poetic bridge between both countries.

3. NYC Ferry. In one of its boats, the #poetryonboard action is celebrated, with the romantic idea that we are all Atlantic poets and to recite at sea is to do it in a common medium that makes us equal. In the same way, a recital on the spanish ferry to celebrate this union on both sides of the Atlantic is held every year in the Vigo estuary.

4. The Haiku Guys. One of the poetic collectives of the moment in the USA. They have been able to give poetry a modern and attractive approach, participating in events with important politicians or at night parties in skyscrapers. Poetry as a way to have fun is possible and they show it in each of their appearances. For the third edition of the Kerouac Festival NYC they will prepare a Bilingual Haiku Duel, in what some american magazines have described as "one of the poetic events of the year in New York".

 

Organization:

Culture Lovers S.L., or what is the same, Vanesa Álvarez and Marcos de la Fuente. Two spanish artists settled between Spain and the USA.
Vanesa Álvarez is a graphic designer and muralist. She has made large murals on both sides of the Atlantic and is the director for art and branding of the entire Kerouac Festival.
Marcos de la Fuente is a poet, therapist and cultural activist. Curator of artists and poets, he is the host and conductor of the events, as well as developing his own poetic performances in each of the editions of the festival.

 

-----------------------------------------------------------

 

O Festival Kerouac é un evento internacional que ten lugar en España, na cidade de Vigo, dende hai sete anos, no mes de outubro. En Nova Iorque vaise celebrar a súa terceira edición, en seis espazos da cidade na primeira semana do mes de abril.
A súa inspiración é a Xeración Beat e a súa loita levar a poesía ás rúas e mesturala con outras artes, en especial música e performance, nunha exposición dinámica e moderna da expresión poética.

 

Os seus obxectivos na edición de Nova Iorque son:

1. A poesía como unha ponte que une países, cidades e continentes.
O festival trae artistas e poetas de España os Estados Unidos e viceversa, comunicando esceas poéticas e mostrando as novas correntes artísticas dun país o outro. Trátase de establecer un intercambio que provoque o fluxo de artistas e organismos en émbolos dous sentidos, favorecendo a unión das esceas nunha acción que rompe paredes e borra fronteiras.

2. A reunión das dúas linguas dominantes en Nova York - inglés e español - no seu máis alto nivel: a poesía, na valorización do español como lingua culta na sociedade estadounidense. Unha sociedade que, tradicionalmente, presupón ao español como lingua pobre da clase baixa. O Festival pode mostrar axudar a mellorar a opinión da lingua española nos EE. UU. Tamén nos sentimos orgullosos e coa responsabilidade de traer a lingua Galega a Nova Iorque.

3. Unha exposición vibrante das diferentes formas que a poesía pode adoptar: actuación, slam, palabra falada, concurso ou experimental; mesturándoa con música, pintura, visual, performance ou teatro. Unha mostra variada de actitude contemporánea que busca na poesía unha evolución para as outras artes, no intento de popularizar o acto poético, transformándoo, se non o é xa, nun show atractivo apto para todos os públicos.

4. Ofrecer un territorio neutral onde poidan reunirse organismos poéticos e axentes das diferentes esceas da cidade de Nova Ioque. Se ambicionamos un novo movemento poético na Gran Mazá, é necesaria a unión das diferentes escolas e correntes de poesía da cidade. Históricamente foi necesario que un axente externo promova esta unión. O Festival Internacional Kerouac postúlase para sacudir a escea poética de Nova Iorque e contribuír a plasmar o movemento poético do seculo XXI.

 

Os seus colaboradores son:

1. O Bowery Poetry Club. Unha das institucións poéticas máis importantes da cidade, que dende o 2015 está a enviar poetas de Nova Ioque a España ó Festival Kerouac. O seu teatro no Bowery é un dos escenarios do festival en Nova Iorque.
2. O Consulado de España en Nova Iorque e a Xunta de Galicia. O apoio institucional é esencial para establecer a ponte poética entre ambolos dous países.
3. NYC Ferry. Nunha das súas embarcacións celébrase o #poetryonboard, coa idea romántica de que todos somos poetas do Atlántico e recitar no mar é facelo nun medio común que nos fai igual a todos. Do mesmo xeito, un recital sobre o Ferry para celebrar esta unión realízase todolos anos na ría de Vigo.
4. Os Haiku Guys + Gals. Un dos colectivos poéticos do momento en EE. UU. Conseguen darlle á poesía un enfoque moderno e atractivo, participando en eventos con importantes políticos ou en festas nocturnas en rañaceos. A poesía como forma de divertirse é posible e mostrárono en cada unha das súas aparicións. Para a terceira edición do Kerouac Festival NYC prepararan un Duelo Bilingüe de Haikus, no que algunhas revistas estadounidenses describiron como "un dos acontecementos poéticos do ano en Nova Ioruqe".

 

Organización:

Culture Lovers S.L., ou o que é o mesmo, Vanesa Álvarez e Marcos de la Fuente. Dous artistas españois instalados entre España e EE. UU.
Vanesa Álvarez é diseñadora gráfica e muralista. Fixo grandes murais en ambos lados do Atlántico e é a responsable da arte e do diseño de marca de todo o Festival Kerouac.
Marcos de la Fuente é poeta, terapeuta e activista cultural. Comisario de artistas e poetas, é o presentador e director dos diferentes eventos, ademais de desenvolver as súas actuacións poéticas e performances en cada unha das edicións do festival.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Culture Lovers S.C.